Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat de voor u relevante informatie en advertenties te zien zijn. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
Onze website maakt gebruik van cookies

De website van Dutch Media Lab maakt gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
Algemene Voorwaarden

1. Definities

Dutch Media Lab B.V. gevestigd te Diemen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65231848.
Afnemer: de (rechts)persoon met wie Dutch Media Lab een (licentie)overeenkomst heeft gesloten.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten van Dutch Media Lab. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk met Dutch Media Lab zijn overeengekomen. Dutch Media Lab behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

3. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimumperiode van 12 maanden. Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met telkens een termijn van 12 maanden. Opzegging door Afnemer dient uiterlijk 3 maanden voor het einde van de overeenkomst schriftelijk plaats te vinden.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Dutch Media Lab is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, indien (i) Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, (ii) indien sprake is van omstandigheden die na het sluiten van de overeenkomst ter kennis zijn gekomen en die goede grond geven te vrezen dat Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen, of (iii) in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Afnemer - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dutch Media Lab op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade aan Afnemer.

5. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Dutch Media Lab is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden in werking 14 dagen na bekendmaking, tenzij in de bekendmaking een andere datum is vermeld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Een tariefsverhoging geeft Afnemer het recht om de overeenkomst op te zeggen binnen 14 dagen nadat de tariefswijzing schriftelijk of per e-mail aan Afnemer is bekendgemaakt. Bij tariefswijzigingen op basis van inflatie berekend door het CBS kan er niet worden opgezegd voor de contractvervaldatum.

6. Betalingen

Betaling voor de diensten van Dutch Media Lab vindt plaats per factuur of vooraf via automatische incasso. Indien Afnemer kiest voor betaling per automatisch incasso, geeft hij Dutch Media Lab machtiging om de bedragen samenhangend met de door Dutch Media Lab geleverde diensten af te schrijven van de bankrekening van Afnemer.

Indien Afnemer na aanmelding extra diensten afneemt, zullen deze conform de gekozen betaalwijze aan het begin van de eerstvolgende kalendermaand gefactureerd / geïncasseerd worden.

De betalingstermijn voor betalingen per factuur is 14 dagen. Indien betaling na afloop van de betalingstermijn nog niet heeft plaatsgevonden is Afnemer rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor rekening van Afnemer.

Indien betaling uitblijft na het versturen van een herinnering is Dutch Media Lab gerechtigd de geleverde dienst (tijdelijk) te stoppen. De betalingsverplichting blijft in dit geval van kracht.

7. Eigendomsbepaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is en blijven de infrastructuur, programmatuur en onderliggende licenties eigendom van Dutch Media Lab. Voor zover Dutch Media Lab programmatuur aan Afnemer verstrekt, is dat telkens in de vorm van een licentie. Het is Afnemer niet toegestaan om, op welke wijze dan ook, (delen van) de aan Afnemer beschikbaar gestelde software te wijzigen, te kopiëren, uit te lenen cq. aan derden te verstrekken.

De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, ontwerpen en rapporten, berusten te allen tijde bij Dutch Media Lab of haar toeleveranciers. Inhoud, grafische figuren, foto’s geplaatst door Afnemer op zijn website zijn en blijven eigendom van Afnemer. De domeinnaam is en blijft eigendom van Afnemer.

8. Verplichtingen Afnemer

Afnemer is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoort te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Dutch Media Lab te verstrekken. Afnemer staat in voor de juistheid van de door zijn verstrekte informatie.

9. Aansprakelijkheid

Dutch Media Lab draagt zorg voor het hosten en de bereikbaarheid van de website. Bij systeemuitval of verbindingsuitval aan de kant van Dutch Media Lab, zal adequaat gereageerd worden om de storing te verhelpen. Indien in het onwaarschijnlijke geval de storing langer dan 24 uur duurt, heeft Afnemer recht op een proportionele vergoeding voor de tijd dat de dienst niet geleverd kon worden, mits dit tijdig is gemeld aan Dutch Media Lab. De schade zal berekend worden als 1/30ste van het door Afnemer te betalen maandtarief. De vergoeding zal nimmer meer zijn dan het bedrag dat Afnemer maandelijks aan Dutch Media Lab betaalt.

Dutch Media Lab is niet aansprakelijk voor:

  • schade voortvloeiend uit het niet bereikbaar zijn van de website of (deels) niet functioneren van de website
  • schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen tot de website van Afnemer (hacken)
  • de inhoud van de website van Afnemer
  • schade ontstaan door gebruik van de website door Afnemer, of zijn klanten of derden

Afnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn data. Dutch Media Lab is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze data.

10. Reclame

Klachten dienen uitsluitend schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Een klacht dient binnen een maand nadat het gebrek kenbaar is geworden dan wel kenbaar had kunnen zijn door Dutch Media Lab te zijn ontvangen, waarna klachten niet meer in behandeling worden genomen.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die uit de klacht zijn voortgekomen - waaronder begrepen de onderzoekskosten en communicatiekosten - aan de zijde van Dutch Media Lab, integraal voor rekening van Afnemer.

11. Gebruik van naam en/of beeldmerk van Dutch Media Lab

De naam ”Dutch Media Lab” en alle overige aan Dutch Media Lab gelieerde, of redelijkerwijs te liëren namen/(beeld-)merken mogen slechts na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutch Media Lab door Afnemer gebruikt worden in (reclame-)uitingen waaronder, maar niet uitsluitend, (lokale) dag- of weekbladen, tijdschriften, (reclame-) folders, internetsites of audiovisuele uitingen.

12. Browser

De websites en applicaties van Dutch Media Lab functioneren op browsers van maximaal twee jaar oud. Dutch Media Lab biedt beperkte ondersteuning voor oudere browsers. Dutch Media Lab biedt een optimale gebruikerservaring op een Google Chrome browser van maximaal twee jaar oud.

Nieuwe website?

Laat je gegevens achter en we nemen  zo snel mogelijk contact op.